ตัวช่วยในการเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยในห่วงโซ่อุปทาน

ซื้อสินค้าจากจีน

บทบาทสำคัญในการช่วยให้ศุลกากรบรรลุเป้าหมายในการอำนวยความสะดวกทางการค้าในการสั่งซื้อสินค้าจากจีน และการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในการใช้ระบบของหน่วยงานด้วยการสนับสนุนผู้ประกอบการในการปฏิบัติพิธีการศุลกากร และกฎหมายอื่นๆ อย่างถูกต้อง ซึ่งถือเป็นมาตรการหนึ่งของกรมศุลกากรเพื่ออำนวยความสะดวกในการสั่งซื้อสินค้าจากจีน โดยทำการการคัดเลือกตัวแทนออกของรับอนุญาตที่มีความรู้ ประสบการณ์เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบพิธีการศุลกากรแทนกรมศุลกากร นั่นก็เพื่อต้องการแบ่งเบาภาระและลดขั้นตอนพิธีการศุลกากรให้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น วิธีการสร้างความร่วมมือต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยในห่วงโซ่อุปทาน 1. บันทึกความเข้าใจ (memorandum of understanding: MOU) การมีส่วนร่วมของตัวแทนออกของในคณะกรรมการด้านการค้าศุลกากรในระดับท้องถิ่น หรือระดับประเทศ เป็นวิธีหนึ่งในการเสริมสร้างความร่วมมือ หรือความเข้าใจระหว่างศุลกากรและตัวแทนออกของ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการอนุญาตให้ตัวแทนออกของมีผู้แทนในคณะกรรมการว่าด้วยการอำนวยความสะดวกทางการค้า โดยรับทราบถึงรายละเอียดในบันทึกข้อตกลง และยอมรับข้อตกลงที่ทำร่วมกันแล้ว ตามความตกลงว่าด้วยการอำนวยความสะดวกทางการค้า 2. ความตกลงสร้างความโปร่งใส (transparency agreement) ความตกลงสร้างความโปร่งใสระหว่างศุลกากรและตัวแทนออกของ (สมาคมตัวแทนออกของ) โดยมีระบบงานและขั้นตอนการทำงานที่ชัดเจน เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการป้องกันและปราบปรามความประพฤติมิชอบของทั้งสองฝ่าย 3. การตรวจสอบระหว่างตัวแทนออกของและผู้ประกอบการ (broker-trader vetting) ตัวแทนออกของและผู้ประกอบการ อาจมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน เพื่อตรวจสอบประวัติของผู้ที่อยู่เบื้องหลัง ซึ่งจะช่วยยกระดับการปฏิบัติตามกฎหมายซึ่งเป็นประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่าย READ MORE