ตัวช่วยในการเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยในห่วงโซ่อุปทาน

ซื้อสินค้าจากจีน

บทบาทสำคัญในการช่วยให้ศุลกากรบรรลุเป้าหมายในการอำนวยความสะดวกทางการค้าในการสั่งซื้อสินค้าจากจีน และการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในการใช้ระบบของหน่วยงานด้วยการสนับสนุนผู้ประกอบการในการปฏิบัติพิธีการศุลกากร และกฎหมายอื่นๆ อย่างถูกต้อง ซึ่งถือเป็นมาตรการหนึ่งของกรมศุลกากรเพื่ออำนวยความสะดวกในการสั่งซื้อสินค้าจากจีน โดยทำการการคัดเลือกตัวแทนออกของรับอนุญาตที่มีความรู้ ประสบการณ์เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบพิธีการศุลกากรแทนกรมศุลกากร นั่นก็เพื่อต้องการแบ่งเบาภาระและลดขั้นตอนพิธีการศุลกากรให้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

วิธีการสร้างความร่วมมือต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยในห่วงโซ่อุปทาน

1. บันทึกความเข้าใจ (memorandum of understanding: MOU)

การมีส่วนร่วมของตัวแทนออกของในคณะกรรมการด้านการค้าศุลกากรในระดับท้องถิ่น หรือระดับประเทศ เป็นวิธีหนึ่งในการเสริมสร้างความร่วมมือ หรือความเข้าใจระหว่างศุลกากรและตัวแทนออกของ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการอนุญาตให้ตัวแทนออกของมีผู้แทนในคณะกรรมการว่าด้วยการอำนวยความสะดวกทางการค้า โดยรับทราบถึงรายละเอียดในบันทึกข้อตกลง และยอมรับข้อตกลงที่ทำร่วมกันแล้ว ตามความตกลงว่าด้วยการอำนวยความสะดวกทางการค้า

2. ความตกลงสร้างความโปร่งใส (transparency agreement)

ความตกลงสร้างความโปร่งใสระหว่างศุลกากรและตัวแทนออกของ (สมาคมตัวแทนออกของ) โดยมีระบบงานและขั้นตอนการทำงานที่ชัดเจน เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการป้องกันและปราบปรามความประพฤติมิชอบของทั้งสองฝ่าย

3. การตรวจสอบระหว่างตัวแทนออกของและผู้ประกอบการ (broker-trader vetting)

ตัวแทนออกของและผู้ประกอบการ อาจมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน เพื่อตรวจสอบประวัติของผู้ที่อยู่เบื้องหลัง ซึ่งจะช่วยยกระดับการปฏิบัติตามกฎหมายซึ่งเป็นประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่าย ทั้งนี้อาจมีการกำหนด

ประเภทข้อมูลที่ตัวแทนออกของสามารถร้องขอจากผู้ประกอบการที่มีอำนาจในการให้ข้อมูลดังกล่าวได้ เช่น

ข้อมูลสำหรับใช้ในการระบุอัตลักษณ์ของผู้นำเข้า 

4. โครงการผู้ประกอบการระดับมาตรฐาน AEO

ผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กรมศุลกากรกำหนด ซึ่งผ่านการตรวจสอบและตรวจประเมิน เพื่อสร้างความโปร่งใส ความมั่นคง

ปลอดภัยในห่วงโซ่อุปทานการค้าระหว่างประเทศ และอำนวยความสะดวกผู้ประกอบการที่มีประวัติการปฏิบัติตามกฎหมายที่ดี

อย่างไรก็ตาม การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ เพราะตัวแทนออกของสามารถเก็บรวบรวมและบริหารจัดการข้อมูลในการสั่งซื้อสินค้าจากจีน และสามารถส่งเสริมให้ผู้ใช้บริการให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเพียงพอได้ ดังนั้นการสร้างความร่วมมือต่างๆ ถือเป็นเสริมสร้างการความมั่นคงปลอดภัยในห่วงโซ่อุปทาน จึงมีความสำคัญเพื่อสร้างความเชื่อมั่นระหว่างทั้งสองฝ่ายอันจะเป็นประโยชน์ต่อการอำนวยความสะดวกทางการค้า การปฏิบัติตามกฎหมาย และการเสริมสร้างความมั่นคงได้ในอนาคต